เห็นด้วยไหม กับยกเลิกการสอบ O-NET ?
เห็นด้วยไหมกับยกเลิกการสอบ O-NET ?

ข้อเสนอแนะ

ติดต่อในนามของ *

ระดับการศึกษาที่ต้องการเสนอแนะ *

เรื่องที่ต้องการติดต่อ *

หัวข้อที่จะแจ้งเพิ่มเติม

รายละเอียดที่ต้องการแจ้ง *

ชื่อ นามสกุล ผู้แจ้งเรื่อง *

จังหวัดที่มีเรื่องเสนอแนะ *

ช่องทางการติดต่อกลับ: ***ใส่ข้อมูลติดต่อกลับอย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

อีเมล